Alkaa - Loppuu X

LAINATAVARA FINLAND OY

YLEISET EHDOT 05/2017

1. Yleistä palvelusta

Näissä yleisissä ehdoissa tarkemmin kuvatuin tavoin Lainatavara Finland Oy (jäljempänä ”Lainatavara”) tarjoaa irtainten esineiden (kuten työkalujen ja urheiluvälineiden) (”Tavara”) omistajien (”Vuokralleantaja, ”Myyjä” tai ”Omistaja”) ja tällaisten tavaroiden vuokraamisesta (”Vuokralleottaja”) tai ostamisesta (”Ostaja”) kiinnostuneiden käyttöön sähköisen alustan (”Alusta”), jonka kautta Vuokralleantajat (ja Myyjät) voivat ilmoittaa ja tarjota Tavaroita vuokrattavaksi (ja myytäväksi) ja vastaavasti Vuokralleottajat voivat selata ilmoituksia ja vuokrata Tavaroita (ja Ostajat ostaa niitä) (”Palvelu”).

Tavaroita koskeva yksittäinen vuokraus (”Lainatapahtuma”) tapahtuu Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä, eikä Lainatavara ole vuokrasopimuksen osapuolena. Vastaavasti Tavaraa koskeva kauppa (”Kauppa”) tapahtuu Myyjän ja Ostajan välillä, eikä Lainatavara ole Kauppaa koskevan sopimuksen osapuolena.

Sopimus Lainatapahtuman tai Kaupan osapuolten välillä syntyy, kun Vuokralleottaja tai Ostaja on Palvelun kautta sähköisesti esittänyt Vuokralleantajalle tai Myyjälle sitovan tarjouksen Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevan sopimuksen tekemiseksi (”Varaus”), ja Vuokralleantaja tai Myyjä on harkintansa mukaan sähköisesti hyväksynyt Varauksen Palvelun kautta. Lainatavara toimittaa osapuolille vahvistuksen sähköpostilla.

Vuokralleantaja määrittää Lainaustapahtumaan sovellettavan vuokrahinnan siten, että vuokrahinta määritellään päiväkohtaisesti ja kerrotaan vuokrakauden pituudella (”Vuokrahinta”). Vastaavasti Myyjä määrittää Kauppaan soveltuvan kauppahinnan (”Kauppahinta”). Lainatavara veloittaa Vuokrahinnan Vuokralleottajalta ja vastaavasti Kauppahinnan Ostajalta ja toimittaa maksun edelleen Vuokralleantajalle ja vastaavasti Myyjälle. Lainatavara lisää Vuokralleottajalta ja Ostajalta perittävään Vuokrahintaan ja Kauppahintaan oman Palvelua koskevan palkkionsa (”Palkkio”).

Mikäli Lainatapahtuman tai Kaupan osapuolten välillä syntyy sopimusta koskeva erimielisyys (koskien esimerkiksi Tavaran virhettä), kumpikin sopimuksen osapuoli voi ilmoittaa Palvelussa riitauttavansa kyseisen Lainatapahtuman tai Kaupan (”Riitautus”). Tällöin Lainatapahtumaan tai Kauppaan liittyvien maksujen toimittamisen suhteen menetellään, kuten jäljempänä näissä yleisissä ehdoissa on tarkemmin kuvattu. Riitautuksen tapahtuessa Lainatavara voi harkintansa mukaan kohtuullisin tavoin pyrkiä edesauttamaan asian selvittämistä ja sovinnollisen ratkaisun löytämistä osapuolten välillä. Lainatavara ei kuitenkaan ole vastuussa sopimuksen osapuolten välisen erimielisyyden selvittämisestä tai lopputuloksesta. Siltä osin kuin näissä yleisissä ehdoissa ei ole Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevan sopimuksen sisältöön vaikuttavia määräyksiä, sopimuksen sisältö määräytyy lain yleisten säännösten mukaisesti.

Palvelussa Käyttäjillä on mahdollisuus esittää numeerisia ja sanallisia arvioita (kuten antamalla tähtiä) sellaisten Käyttäjien toiminnasta, joiden kanssa hän on tehnyt joko Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevan sopimuksen.

Osana Palvelua Lainatavara tarjoaa Lainatapahtuman ja Kaupan osapuolille mahdollisuuden käyttää Lainatavaran operoimaa Noutopistettä.

Käyttämällä Palvelua (taikka Alustaa, Verkkosivustoa tai Sovellusta) Käyttäjä hyväksyy nämä yleiset ehdot (mahdollisine myöhempine muutoksineen) itseään sitoviksi ja sitoutuu niitä noudattamaan sekä suhteessa Lainatavaraan että suhteessa Palvelussa tekemänsä sopimuksen toiseen osapuoleen. Näiden yleisten ehtojen ohella voidaan soveltaa myös muita Lainatavaran soveltamia ehtoja, kuten yksittäistä Palvelun osaa koskevia erityisehtoja. Mahdolliset Käyttäjän omat yleiset ehdot eivät sovellu Palvelun käyttämiseen.

Alusta toimii selainversiona verkkosivustolla (”Verkkosivusto”) osoitteessa www.lainatavara.fi (tai muussa vastaavassa osoitteessa) ja/tai älypuhelinsovelluksella (”Sovellus”).

Palvelu, Alusta, Verkkosivusto ja Sovellus ovat Lainatavaran (ja soveltuvin osin kolmansien osapuolten, kuten Lainatavaran lisenssiantajien) omistamia. Käyttäjä saa Palveluun vain näissä yleisissä ehdoissa määritellyn rajoitetun, yksinoikeudettoman ja siirtokelvottoman käyttöoikeuden. Käyttäjä ei saa Palveluun, Alustaan, Verkkosivustoon tai Sovellukseen mitään muuta oikeutta.

2. Tärkeitä käsitteitä

Edellä määriteltyjen käsitteiden lisäksi näissä ehdoissa käytetään seuraavia käsitteitä.

Kokonaishinta” tarkoittaa Vuokralleottajan Lainatapahtumasta maksamaa kokonaishintaa ja vastaavasti Ostajan Kaupasta maksamaa kokonaishintaa. Kokonaishinta muodostuu Vuokralleantajan määrittämästä Vuokrahinnasta ja vastaavasti Myyjän määrittämästä Kauppahinnasta sekä Lainatavaran Palkkiosta.

Käyttäjä” tarkoittaa Palveluun rekisteröitynyttä käyttäjää, joka on luonut Palvelua varten käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tilanteesta riippuen toimia Lainatapahtumassa joko Vuokralleantajana tai Vuokralleottajana, taikka Kaupassa Myyjänä tai Ostajana.

Noutopiste” tarkoittaa Lainatavaran tai tämän yhteistyökumppanin ylläpitämää varasto- ja logistiikkatilaa.

Palkkiohinnasto” tarkoittaa hinnastoa, josta käyvät ilmi Lainatavaran kulloinkin veloittamat Palkkiot ja muut veloitukset.

"Tilityspäivä" tarkoittaa päivää, jolloin Vuokralleantaja (tai Myyjä) tekee palvelusta tilityspyynnön ja Lainatavara tilittää rahat.

Tuotetieto” tarkoittaa Käyttäjän Palveluun lisäämiä tavaroita koskevia tietoja ja kuvauksia (mahdollisesti myöhemmin tehtyine muokkauksineen).

3. Eräitä kuluttaja-asemassa oleviin käyttäjiin liittyviä ehtoja

Palvelun olennainen sisältö on se, että Lainatavara tarjoaa Alustan Käyttäjien käyttöön, jotta nämä voivat itsenäisesti selailla toisten Käyttäjien Tavaroita koskevia Tuotetietoja ja ko. Tavaroiden Omistajia koskevia arvioita sekä muita tietoja ja tehdä Lainatapahtumia ja Kauppoja koskevia sopimuksia suoraan Omistajan kanssa. Lainatavara ei toimi Lainatapahtumassa tai Kaupassa kummankaan sopijapuolen toimeksisaajana, välittäjänä, asiamiehenä tai edustajana, eikä Lainatavara ole toimeksiantosuhteessa kumpaankaan Lainatapahtuman tai Kaupan osapuoleen. Palvelun käytöstä veloitetaan palvelumaksuna Palkkio, jonka maksaa Lainatapahtumassa Vuokralleottaja ja Kaupassa Ostaja.

Lainatavara noudattaa soveltuvin osin kuluttajansuojaa koskevaa sääntelyä tarjotessaan Palvelua kuluttaja-asemassa oleville Käyttäjille. Tämä koskee kuitenkin vain Lainatavaran omaa Palvelua. Lainatavara ei ole vastuussa siitä, mikäli Lainatapahtumaan tai Kauppaan koskevaan sopimukseen soveltuisi kuluttajansuojaa koskeva sääntely.

Mikäli Käyttäjä on elinkeinonharjoittaja, Käyttäjän tulee itsenäisesti huolehtia siitä, että sen ja vastapuolena mahdollisesti olevan kuluttaja-asemassa olevan Käyttäjän välillä Palvelun kautta tehtävä Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskeva sopimus, kuluttajalle annettavat ennakkotiedot ja mahdollisten riitatilanteiden hoito vastaa kuluttajansuojalain vaatimuksia. Tämä koskee myös ja erityisesti tilannetta, jossa elinkeinonharjoittajana toimiva Omistaja myy Palvelussa Tavaran kuluttaja-asemassa olevalle Ostajalle.

Kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä ei ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettua, etämyyntiin liittyvää oikeutta peruuttaa Palvelun käyttöä koskevaa sopimusta. Kuluttaja-asemassa oleva Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy sen, että tekemällä Palvelussa Varauksen (taikka hyväksymällä Palvelussa toisen Käyttäjän tekemän Varauksen) hän pyytää Palvelun suorittamisen aloittamista välittömästi (eli ennen kuluttajansuojalaissa tarkoitetun peruuttamisajan päättymistä). Käyttäjä ymmärtää, että Palvelu on kokonaan suoritettu, kun Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskeva sopimus syntyy, eikä kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä tämän vuoksi ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettua etämyyntiin liittyvää peruuttamisoikeutta. Lainatavaralla on oikeus veloittaa Palkkio ja muut Palkkiohinnastossa tarkoitetut veloitukset näissä yleisissä ehdoissa tarkemmin kuvatuin tavoin, ja kuluttaja-asemassa oleva Käyttäjä hyväksyy nämä kulut kohtuulliseksi korvaukseksi Palvelun käyttämisestä.

Kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä on kuluttajansuojalain mukainen oikeus saattaa Lainatavaran ja Käyttäjän välinen, Palvelun sisältöä koskeva riita-asia Kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi/) käsiteltäväksi. Kuluttaja-asemassa olevan Käyttäjän on riitatilanteessa syytä tutustua myös Kuluttajaneuvonnan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/) palveluihin.

4. Käyttäjätunnuksen luominen

Käyttääkseen Palvelua Käyttäjän on luotava itselleen käyttäjätunnus. Palvelua voivat käyttää ja käyttäjätunnuksen voivat luoda täysi-ikäiset (vähintään 18-vuotiaat) luonnolliset henkilöt sekä yritykset. Palveluun voi kirjautua myös eräiden kolmansien tahojen tarjoamien palveluiden kautta, jolloin Käyttäjä hyödyntää kyseisessä kolmannen tarjoamassa palvelussa luomaansa käyttäjätiliä ja salasanaa.

Käyttäjän tulee käyttää oikeita henkilötietojaan.

Käyttäjätunnus on voimassa toistaiseksi, ja Käyttäjä voi milloin tahansa poistaa käyttäjätunnuksensa. Käyttäjätunnuksen poistaminen ei kuitenkaan vaikuta Palvelussa jo tehtyihin Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskeviin Varauksiin tai sopimuksiin.

Käyttäjätunnus on tarkoitettu vain Käyttäjän omaan käyttöön. Käyttäjätunnuksi ei saa luovuttaa tai lainata toisen käytettäväksi. Käyttäjän on pidettävä käyttäjätunnus ja salasana salassa, ja ilmoitettava Lainatavaralle välittömästi, mikä on syytä epäillä, että käyttäjätunnus tai salasana on joutunut vääriin käsiin.

Lainatavaralla on harkintansa mukaan oikeus poistaa Käyttäjä tai tämän luoma käyttäjätunnus ja estää Käyttäjään käyttämästä Palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään korvauksen käyttäjätunnuksen poistamisesta tai Palvelun käyttämisen estämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuneesta vahingosta.

5. Tavaran ja tuotetietojen lisääminen palveluun

Käyttäjät voivat lisätä Palveluun omistamiaan Tavaroita (mukaan lukien näitä koskevia Tuotetietoja) ja vastaavasti selailla muiden Käyttäjien Palveluun lisäämiä Tavaroita. Tuotetietojen lisääminen ja niiden selaileminen on Käyttäjälle ilmaista.

Käyttäjä määrittää Palveluun lisäämänsä Tavaran Vuokran ja mahdollisen Kauppahinnan. Vuokralleantaja ja Myyjä on vastuussa Palveluun lisäämänsä Tavaran hinnoittelusta ja hyväksyy sen, että Palvelun kautta syntyy Tavaraa koskeva pätevä vuokra- tai kauppasopimus, mikäli hän hyväksyy Vuokralleottajan tai Ostajan tekemän, Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevan Varauksen Palvelun kautta. Vastaavasti Vuokralleottaja ja Ostaja hyväksyy Palvelun kautta tekemänsä sopimukset itseään sitoviksi.

Omistaja vastaa Palveluun lisäämänsä Tavaran osalta siitä, että Tavara soveltuu käyttötarkoitukseensa ja muutoinkin vastaa Ostajan antamia Tuotetietoja sekä soveltuvia lakeja. Tavaran on lisäksi oltava kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan sellainen, mitä Vuokralleottajien ja Ostajien on perusteltua olettaa.

Käyttäjä vastaa Palveluun lisäämistään Tuotetiedoista ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus lisätä Tuotetiedot (mukaan lukien Tuotetietoihin sisältyvät kuvat) Palveluun. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Lainatavaralle kaikki vahingot ja sanktiot, joita Lainatavaralle syntyy tai aiheutuu Käyttäjän Palveluun lisäämien Tuotetietojen vuoksi.

Lainatavaralla on oikeus poistaa Tuotetiedot sekä käyttää niitä kohtuullisin tavoin ja kohtuullisessa laajuudessa omassa markkinoinnissaan. Lainatavaralla on oikeus vähäisessä määrin muokata Tuotetietoja (esimerkiksi korjatakseen kirjoitusvirheitä ja muita selviä virheitä). Vastuu Tuotetiedoista on kuitenkin aina yksinomaan Omistajalla.

6. Yleistä tavaran lainaamisesta

Vuokralleantaja määrittää jokaiselle Palveluun vuokrattavaksi lisäämälleen Tavaralle nouto-ja palautusajat. Vuokralleantaja sitoutuu olemaan valmis luovuttamaan Tavaran noutoaikana Vuokralleottajalle ja vastaanottamaan sen tältä palautusaikana.

Mikäli Vuokralleantaja muuttaa nouto- tai palautusaikoja, uusia aikoja ei kuitenkaan sovelleta jo ennen muutosta tehtyihin sopimuksiin, vaan sopimuksiin sovelletaan aina sopimuksen tekohetkellä voimassa olleita nouto- ja palautusaikoja. Lainatapahtuman osapuolet saavat sopimuksesta sähköisen vahvistuksen, joka on myös nähtävillä Palvelussa.

Vuokralleottajan tulee palauttaa ja luovuttaa Tavara Vuokralleantajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokra-ajan päättyessä. Tavaran tulee palautushetkellä olla puhdistettu ja muutoinkin samassa kunnossa kuin se oli vuokra-ajan alkaessa.

Lainatapahtuman osapuolten on sovittava Tavaran luovutuspaikasta ja mahdollisesti palautuskuljetuksesta ennen vuokrauksen alkamista. Tavaran luovuttamista ja palauttamista varten osapuolten on sovittava kasvotusten tapahtuvasta tapaamisesta. Osapuolet voivat myös sopia Noutopisteen käyttämisestä.

Mikäli Vuokralleottaja palauttaa Tavaran myöhässä, Vuokralleottajalta veloitetaan myöhästymisajalta päiväkohtaista myöhästymismaksua, jonka suuruus on kaksinkertainen (200 %) normaaliin päivävuokraan nähden.

7. Sovitun lainatapahtuman peruuttaminen

Mikäli Vuokralleottaja peruuttaa Lainatapahtuman, sovelletaan Vuokralleantajan Tavaralle määrittämiä peruutusehtoja. Vuokralleottaja näkee ja hyväksyy Vuokralleantajan määrittämät peruutusehdot tehdessään Lainatapahtumaa koskevan sitovan Varauksen Palvelussa. Peruutusehdoissa on erimittaiset sitovat ajat (laskettuna sovitun Lainatapahtuman alusta taaksepäin), jona aikana Vuokralleottaja ei voi perua sovittua Lainatapahtumaa menettämättä maksamaansa Kokonaishintaa. Mikäli Vuokralleottaja peruuttaa Lainatapahtuman sitovan ajanjakson aikana, hän ei siten saa maksamaansa Kokonaishintaa takaisin.

Peruutusehtoja on kolme: tiukka, keskiverto, joustava.

Tiukka: Sitova aika on neljätoista (14) vuorokautta ennen sovitun Lainatapahtuman alkua.

Keskiverto: Sitova aika on seitsemän (7) vuorokautta ennen sovitun Lainatapahtuman alkua.

Joustava: Sitova aika on yksi (1) vuorokausi ennen sovitun Lainatapahtuman alkua.

Mikäli Vuokralleantaja peruuttaa Lainatapahtuman, Vuokralleottaja saa jo maksamansa Kokonaispalkkion takaisin, mutta Vuokralleottaja ei ole oikeutettu muuhun hyvitykseen.

Mikäli Vuokralleottaja tai Vuokralleantaja peruuttaa Lainatapahtuman, Lainatavara veloittaa Palkkiohinnaston mukaisen peruuttamismaksun peruuttajalta.

8. Tavaran tuominen Lainatavaran noutopisteeseen vuokrattavaksi ja/tai myytäväksi

Omistaja voi halutessaan tuoda Tavaran Noutopisteelle, jolloin Vuokralleottajat ja Ostajat voivat noutaa Tavaran suoraan Noutopisteeltä. Myös Noutopisteelle tuotujen Tavaroiden osalta Omistajan on hyväksyttävä yksittäistä Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskeva Varaus Palvelussa. Vuokralleantaja saa Palvelun kautta myös ilmoituksen kun hänen omistamansa Tavara on vuokrattu Noutopisteestä. Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskeva sopimus syntyy edelleen Käyttäjien välillä, eikä Lainatavara ole sopimuksen osapuoli. Lainatavara ainoastaan säilyttää Tavaraa ja avustaa sen luovuttamisessa osapuolten välillä.

Vuokralleantaja vastaa Tavaran kuljettamisesta Noutopisteelle ja vastaavasti Tavaran hakemisesta Noutopisteestä pois. Vuokralleantaja voi myös pyytää Lainatavaraa hoitamaan kuljetuksen Palkkiohinnaston mukaista palkkiota vastaan.

Omistajalta veloitetaan Noutopisteeseen siirretyistä Tavaroista Palkkiohinnaston mukainen Palkkio ja muut veloitukset jokaiselta Lainatapahtumalta ja Kaupalta. Noutopisteeseen siirrettyihin Tavaroihin soveltuva Palkkio on suurempi kuin Lainatavaran Palkkio tilanteessa, jossa Omistaja hoitaa Tavaran varastoinnin ja luovutukset itse.

Vuokralleantaja hyväksyy sen, ettei hän voi hakea Noutopisteeseen vuokrattavaksi ja/tai myytäväksi tuotua Tavaraa kuin alla kuvatun mukaisesti. Vuokralleantaja voi noutaa Tavaransa takaisin samasta Noutopisteestä, johon sen on tuonut, viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluttua siitä kun hän on tehnyt Tavaraa koskevan noutoilmoituksen Palvelussa, jollei kesken oleva Lainatapahtuma estä tätä. Lainatavara kuitenkin ilmoittaa, mikäli Tavara on Vuokralleantajan noudettavissa jo mainittua ajankohtaa aiemmin. Tavara on noudettavissa Noutopisteen aukioloaikojen puitteissa.

Lainatavara veloittaa Tavaran omistajalta Palkkiohinnaston mukaisen veloituksen, mikäli Tavara on Noutopisteen hyllyllä yli kolmekymmentä (30) vuorokautta ilman Lainatapahtumia.

Mikäli Omistaja asettaa Palvelussa Tavaralleen myyntihinnan, Lainatavara voi myydä Tavaran mainitulla hinnalla Omistajan hyväksyttyä Kaupan palvelussa. Myyjällä ei tällöin ole oikeutta peruuttaa Kauppaa. Kauppahinta tilitetään Omistajalle näiden yleisten ehtojen tilityksiä koskevien sääntöjen mukaisesti seuraavan tilityspäivän yhteydessä.

9. Lainattavan ja/tai ostettavan tavaran noutaminen noutopisteestä

Lainatavaralla on oikeus tarkistaa Vuokralleottajan ja Ostajan henkilöllisyys, kun tämä noutaa Tavaran Noutopisteestä. Lainatavaralla on oikeus kopioida ja tallentaa henkilöllisyysdokumentit omaan tietokantaansa ja säilyttää niitä omien tietosuojaa koskevien käytäntöjensä mukaisesti (katso tarkemmin jäljempänä kohdassa 16 Henkilötiedot).

Vuokralleottaja maksaa sovitun vuokra-ajan mukaisen Kokonaishinnan etukäteen Palvelussa. Vuokrahintaa ei voi maksaa Noutopisteessä.

Mikäli Vuokralleottaja palauttaa Tavaran myöhässä, Vuokralleottajalta veloitetaan myöhästymisajalta päiväkohtaista myöhästymismaksua, jonka suuruus on kaksinkertainen (200 %) normaaliin päivävuokraan nähden. Vuokralleottajan tulee palauttaa Tavara Noutopisteeseen sen aukioloaikojen puitteissa. Aukioloajat löytyvät Verkkopalvelusta. Mikäli Noutopisteen aukioloaika ei poikkeustilanteessa vastaisi ilmoitettuja tavanomaisia aukioloaikoja, Vuokralleottajalta ei kuitenkaan peritä myöhästymismaksua.

Noutopisteeseen jätettyjen Tavaroiden osalta Lainatavara ei paljasta Lainatapahtuman tai Kaupan osapuolille toisen osapuolen henkilöllisyyttä tai yhteystietoja, jollei jompikumpi osapuolista tee Palvelussa Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevaa Riitautusta.

Noutopisteeseen jätettyjen Tavaroiden Lainatavaralla on oikeus periä Vuokralleottajalta mahdolliset Tavaran puhdistus-ja kunnostuskulut, mikäli Tavara on palautettu puhdistamattomana tai epäkunnossa.

10. Tavaran käyttö ja vastuu tavaran vahingoittumisesta

Vuokralleottajan tulee käyttää Tavaraa Vuokralleantajan antamien ohjeiden sekä mahdollisten käyttö– ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Vuokralleottajan tulee käyttää Tavaraa huolellisesti vain sen tavanomaiseen käyttötarkoitukseen ja puhdistaa Tavara käytön jälkeen.

Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata itse tai korjauttaa kolmannella osapuolella Tavaraa ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa suostumusta.

Vuokralleottajalla on vaaranvastuu Tavaralle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta sinä aikana, jolloin Tavara oli Vuokralleottajan hallinnassa. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Tavaralle vuokra-aikana huolimattomasta käytöstä ja käsittelystä sekä puutteellisesta hoidosta aiheutuneet vahingot. Jos Tavaralle on aiheutunut vahinkoa, Vuokralleottajan katsotaan toimineen huolimattomasti, jollei hän osoita toimineensa huolellisesti. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen Tavaran (tai sen osan) jälleenhankinta-arvon, ottaen huomioon Tavaran ikä ja kunto. Vuokralleottaja ei kuitenkaan vastaan Tavaran vahingoittumisesta, tuhoutumisesta tai katoamisesta Vuokralleantajalle mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta.

Vuokralleottaja ei vastaa Tavaran normaalista kulumisesta.

Vuokralleottaja (ja vastaavasti Ostaja) vastaa siitä, että hän ymmärtää Tavaran käyttötarkoituksen, osaa käyttää Tavaraa ja ymmärtää sen käyttöön mahdollisesti liittyvät riskit. Mikäli Tavaraan liittyy erityisiä riskejä, Vuokralleantajan on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä antamaan Vuokralleottajalle tarpeelliset käyttö- ja turvallisuusohjeet.

Vuokralleantaja ei vastaa Tavaran puutteellisesta kunnosta johtuvasta Tavaran rikkoutumisesta taikka tästä Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista käyttöhyödyn menetyksestä, kustannuksista tai muista vahingoista Vuokrahinnan ylittävältä osin, jollei Vuokralleantaja ole toiminut törkeän huolimattomasti tai tahallisesti.

Mahdollisten Lainatapahtuman (ja Kaupan) osapuolten välillä syntyvien erimielisyyksien välttämiseksi ja selvittämiseksi Lainatavara suosittelee Lainatapahtuman (ja Kaupan) osapuolia tarkastamaan Tavaran ja tarvittaessa esimerkiksi valokuvaamaan sen aina Tavaran hallinnan siirtyessä osapuolelta toiselle.

11. Tavaran vakuuttaminen

Tavara ei ole Lainatavaran toimesta vakuutettu muulloin kuin Tavaran ollessa Lainatavaran hallussa eli fyysisesti Noutopisteessä. Kaikki Noutopisteeseen jätetyt Tavarat on vakuutettu Lainatavaran toimesta varkauksien, vesivahinkojen, tapaturmien ja tulipalojen varalta. Vakuutus on voimassa vain silloin kuin Tavara on fyysisesti Lainatavaran noutopisteessä.

Tavaran ollessa Vuokralleottajan hallussa sovelletaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan mahdollisesti ottamia vakuutuksia niihin soveltuvien ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, tämän vaikuttamatta Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan vastuuseen toista osapuolta kohtaan. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan tulee itsenäisesti huolehtia Tavaran asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien.

Lainatavara ei ole vastuussa Vuokralleantajan tai Vuokralleottajan mahdollisista vakuutuksista tai vakuutusturvan puuttumisesta.

Mikäli Vuokralleantaja tai Omistaja suorittaa Tavaran kuljettamisen tai lähettämisen Vuokralleottajalle tai Ostajalle, Tavara on Vuokralleantajan tai Omistajan riskillä (ja tämän mahdollisesti ottaman vakuutuksen piirissä) kunnes Vuokralleottaja tai Ostaja on ottanut Tavaran vastaan.

12. Tavaran myymistä koskevat ehdot

Palvelussa on myös mahdollista ostaa Tavara, mikäli Omistaja on ilmoittanut Tavaran olevan myynnissä.

Ostajan ja Myyjän välinen Kauppa sitoo osapuolia, kun Kauppa tehdään Palvelussa. Ostaja saa omistusoikeuden kuitenkin vasta kun Kauppahinta on suoritettu Palvelun kautta. Myyjä tai Ostaja ei voi perua sitovaa Kauppaa. Kaupan osapuolten muut oikeudet (kuten Ostajan oikeudet Tavaran ollessa virheellinen) määräytyvät soveltuvan lainsäädännön perusteella.

Lainatavara veloittaa Kaupan Ostajalta Palkkiohinnaston mukaisen Palkkion.

Jos Omistaja myy Tavaran, vaikka myytävään Tavaraan kohdistuu tulevia, jo maksettuja Lainatapahtumia, sovelletaan Omistajan ja tällaisten tulevien Lainatapahtumien Vuokralleottajien välisessä suhteessa Lainatapahtuman peruutusehtoja.

13. Ylivoimainen este

Lainatapahtuman tai Kaupan osapuoli vapautuu täyttämästä Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevaa sopimusta niin kauan kuin luonnoneste, tulipalo, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, kuljetusvälineiden puute, liikennehäiriö tai muu sellainen ylivoimainen este, jota sopimuksen osapuoli ei voi kohtuudella välttää eikä voittaa, estää sopimuksen täyttämisen. Ylivoimaisen esteen kohdanneen osapuolen on tällöin viivytyksettä ilmoitettava esteestä toiselle osapuolelle sekä Lainatavaralle.

Lainatapahtuman tai Kaupan osapuolen jättäessä noudattamatta Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevaa sopimusta ylivoimaisen esteen vuoksi on esteeseen vetoavan osapuolen maksettava Lainatavaralle Palkkiohinnaston mukainen korvaus Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevan Varauksen perumisesta. Lisäksi Lainatavaralla on oikeus tehdä julkinen merkintä Omistajan, Myyjän, Vuokralleottajan tai Ostajan arvosteluihin Palvelussa.

Mikäli Lainatavaraa tai Palvelua kohtaa edellä tarkoitettu ylivoimainen este, Lainatavara vapautuu näiden yleisten ehtojen mukaisista suorituksistaan niin kauan kuin kyseinen ylivoimainen este kestää. Lainatavara pyrkii tällöin viivytyksettä ilmoittamaan ylivoimaisesta esteestä Käyttäjille.

14. Vuokrahinta ja Kauppahinta sekä Palvelun hinta ja muut Lainatavaran veloitukset

Kuten edellä on todettu, Vuokralleantaja määrittää Lainaustapahtumaan sovellettavan Vuokrahinnan. Vuokralleantaja määrittelee Vuokrahinnan päiväkohtaisesti, ja yksittäistä Lainatapahtumaa koskeva veloitus perustuu päivänkohtaiseen Vuokrahintaan ja päivinä laskettavaan vuokrakauden pituuteen. Vastaavasti Myyjä määrittää Kauppaan sovellettavan Kauppahinnan.

Lainatavara veloittaa Vuokrahinnan Vuokralleottajalta (ja vastaavasti Kauppahinnan Ostajalta) toimittaakseen sen edelleen Vuokralleantajalle (ja vastaavasti Myyjälle). Lainatavara lisää Vuokralleantajan määrittämään Vuokrahintaan ja Myyjän määrittämään Kauppahintaan oman Palkkionsa ja muut veloituksensa, ja yhteissumma peritään Vuokralleottajalta ja Ostajalta Kokonaishintana.

Lainatavaran Palkkio määräytyy Palkkiohinnaston mukaan. Lainatavaralla on oikeus muuttaa Palkkiohinnastoa ilmoittamalla tästä Palvelussa. Muuttunutta Palkkiohinnastoa sovelletaan muutoksen voimaantulon jälkeen tehtäviin Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskeviin sopimuksiin.

Mikäli Vuokralleottaja tai Vuokralleantaja peruuttaa Lainatapahtuman, Lainatavara veloittaa Palkkiohinnaston mukaisen peruuttamismaksun peruuttajalta.

Lainatapahtuman päättyessä Vuokralleantajan tulee, jollei hän tee Lainatapahtumaan koskevaa Riitautusta, hyväksyä Tavaran palautus Palvelussa. Vuokrahinta maksetaan Vuokralleantajalle vasta, kun Tavaran palautus on hyväksytty tai, mikäli Lainatapahtuma on Riitautettu, Lainatapahtuman osapuolet ovat käsitelleet Riitautuksen ja ilmoittaneet lopputuloksesta Lainatavaralle.

Lainatavaralla on oikeus periä Palkkio ja muut Palkkiohinnaston mukaiset veloitukset, vaikka Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskeva sopimus osapuolten välillä myöhemmin purettaisiin tai vaikka jompikumpi sopimuksen osapuolista olisi oikeutettu käyttämään jotakin soveltuvan lainsäädännön mukaista oikeussuojakeinoa (kuten Ostajan mahdollinen oikeus hinnanalennukseen Tavaran ollessa virheellinen).

Lainatavaran Vuokralleottajalta tai Ostajalta veloittama Kokonaishinta ja muut Palvelun käyttäjiltä perittävät veloitukset sisältävät soveltuvin osin arvonlisäveron.

Palvelun Käyttäjät vastaavat siitä, että ne noudattavat soveltuvaa vero- ja muuta lainsäädäntöä ja tekevät tarvittaessa tarvittavat ilmoitukset veroviranomaisille.

15. Maksuliikenne

Kuten edellä on todettu, Lainatavara toimittaa Lainatapahtumaan ja Kauppaan liittyvät maksut Vuokralleottajalta Vuokralleantajalle ja vastaavasti Ostajalta Myyjälle. Tästä huolimatta maksun katsotaan tapahtuneen Lainatapahtuman ja vastaavasti Kaupan osapuolten välillä.

Lainatavaran kulloinkin hyväksymät maksuvälineet käyvät ilmi Palvelusta.

Vuokralleottaja ja Ostaja maksaa Kokonaishinnan (ja mahdolliset muut veloitukset) Lainatavaran tilille tilisiirtona. Vaihtoehtoisesti Kokonaishinta voidaan veloittaa Vuokralleottajan ja Ostajan luottokortilta. Lainatavaran käyttämien pankkien ja muiden palveluntarjoajien ehdot soveltuvat Lainatavaran ja Käyttäjien välisiin maksutapahtumiin.

Lainatavara säilyttää Vuokralleottajilta ja Ostajilta perimänsä Vuokrahinnat ja Kauppahinnat (eli Kokonaishinnat joista on vähennetty Lainatavaran Palkkio ja muut veloitukset sekä soveltuvin osin arvonlisäverot) erillään Lainatavaran omista varoista asiakasvaratilillä.

Lainatavara ei tee tilityksiä automaattisesti vaan Vuokralleantajan (ja Myyjän) tulee tehdä tilityspyyntö Palvelusta. Lainatavara tilittää Vuokralleantajan ja Myyjän osuuden Kokonaishinnasta tilityspäivänä siten, että tilityspäivänä tilitetään ne Vuokralleantajan ja Myyjän osuudet, joita koskeva Lainatapahtuma on hyväksytty Vuokralleantajan toimesta tai vastaavasti Kauppa on hyväksytty Myyjän toimesta. Jollei mainittu tilityspäivä ole pankkipäivä, tilitys tehdään ensimmäisenä pankkipäivänä tilityspäivän jälkeen.

Edellä mainittuna tilityspäivänä Lainatavara tekee tiilisiirtoa koskevan toimeksiannon omalle pankilleen. Tilitys tehdään tavallisena tilisiirtona, joten tilisiirtoihin liittyvät pankkien viiveet vaikuttavat siihen, milloin Vuokralleantaja tai Myyjä saa varat omalle tililleen. Lainatavara vastaa vain oman pankkinsa veloittamista kuluista.

Tilityksen tekemistä varten Vuokralleantajan ja Myyjän on lisättävä omat tilitietonsa omiin käyttäjätietoihinsa vähintään yhtä (1) vuorokautta ennen tilityspäivää. Jos tilitietoja ei ole lisätty Käyttäjän tilitietoihin, tai tiedot ovat vääriä, Lainatavara ei vastaa tilityksen viivästymisestä. Mahdollisten peruutustilanteiden varalta Vuokralleantajan ja Myyjän on annettava Palvelussa myös luottokorttitietonsa.

Mikäli tilitys viivästyy välittömästi Lainatavarasta johtuvasta syystä yli kolme (3) pankkipäivää, Lainatavara maksaa viivästyneelle suoritukselle viivästyskorkoa korkolain säännösten mukaisesti, edellyttäen, että tilityksen saaja tätä kirjallisesti vaatii.

Lainatavara lähettää Vuokralleottajalle ja Ostajalle kuitin Lainatapahtumaan liittyvästä Kokonaisveloituksesta ja mahdollisista muista veloituksista.

Lainatavara lähettää Vuokralleantajalle ja Myyjälle kuhunkin Lainatapahtumaan ja Kauppaan liittyvän erittelyn tilityksen yhteydessä. Erittelystä käyvät ilmi Lainatavaran Palkkio ja muut mahdolliset veloitukset.

16. Palvelun laatu ja vastuunrajoitus

Palvelu, Alusta, Verkkosivusto ja Sovellus tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Lainatavara ei vastaa Palvelun, Alustan, Verkkosivun tai Sovelluksen soveltumisesta mihinkään nimenomaiseen tarkoitukseen eikä anna niitä koskevia muita takuita kuin mitkä nimenomaisesti ilmenevät näistä yleisistä ehdoista. Lainatavara ei vastaa Palvelun keskeytymisestä tai viivästymisestä tai Palvelun, Alustan, Verkkosivuston tai Sovelluksen käyttämisestä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta (kuten Käyttäjän datan menettämisestä).

Lainatavara ei ole Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevan sopimuksen osapuoli, eikä Lainatavara ole vastuussa sopimuksen täyttämisestä. Lainatavara ei myöskään vastaa sopimuksen osapuolen mahdollisista sopimusrikkomuksesta, väärinkäytöksistä tai laiminlyönneistä.

Lainatavara ei milloinkaan vastaa Käyttäjälle Palvelun, Alustan, Verkkosivuston tai Sovelluksen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneesta välillisestä vahingosta (kuten tulon tai voiton menettäminen). Lainatavaran vastuu Käyttäjälle Palvelun, Alustan, Verkkosivuston tai Sovelluksen käyttämisestä mahdollisesti aiheutuneesta välittömästä vahingosta on kaikissa tilanteissa rajoitettu Lainatavaran Käyttäjältä kyseisestä Lainatapahtumasta tai Kaupasta veloittaman Palkkion määrään tai, milloin Käyttäjälle aiheutunut välitön vahinko ei liity mihinkään yksittäiseen Lainatapahtumaan tai Kauppaan, sataan (100) euroon. Vaatimus Lainatavaraa kohtaan on esitettävä Lainatavaralle kirjallisesti yhden (1) kuukauden sisällä vahingon tapahtumisesta. Nämä vastuunrajoitukset eivät kuitenkaan sovellu, jos Lainatavara on aiheuttanut vahingon tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella.

17. Henkilötiedot ja evästeet

Henkilötietojen käsittelyyn Palvelussa sovelletaan Lainatavaran yksityisyydensuojakäytäntöjä, jotka löytyvät Palvelusta.

Evästeiden käyttämisestä Verkkosivustolla on saatavissa tietoja Palvelussa.

18. Yleisten ehtojen muuttaminen

Lainatavaralla on oikeus muuttaa näitä yleisiä ehtoja ilmoittamalla siitä Palvelussa. Yksittäiseen Lainatapahtumaan tai Kauppaan sovelletaan näitä yleisiä ehtoja siinä muodossa kuin ne olivat Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevan sopimuksen tekohetkellä.

Mikäli Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita yleisiä ehtoja, hänen on välittömästi lopetettava Palvelun, Alustan, Verkkosivuston ja Sovelluksen käyttäminen.

19. Lainvalinta ja oikeuspaikka

Palveluun, Alustaan, Verkkosivustoon ja Sovellukseen sekä näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia (sen lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta), ja niihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Tampereen käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asemassa olevalla Käyttäjällä on lisäksi oikeus esittää Lainatavaraa vastaan kuluttajansuojalainsäädäntöön perustuva vaatimus siinä käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä tällaisella Käyttäjällä on koti- tai asuinpaikka.

Lainatapahtumaa tai Kauppaa koskevan sopimuksen osapuolten välisten riitaisuuksien oikeuspaikka ratkaistaan soveltuvan lain mukaisesti.